Welkom op de website van het Regionaal Consortium Zwangerschap & Geboorte Zuidwest Nederland. U vindt hier alle informatie over ons consortium, zoals onze missie en visie, organisatiestructuur, onze leden en natuurlijk onze onderzoeksprojecten en activiteiten. U kunt ook altijd telefonisch of per mail contact met ons opnemen.

Ons regionaal consortium is een samenwerkingsverband waarin bijna alle ketenpartners in de geboortezorg in de regio Zuidwest Nederland zijn vertegenwoordigd. Binnen het consortium werken partijen vanuit onderzoek, onderwijs en praktijk voortdurend met elkaar samen. Tot onze leden behoren verloskundigen, gynaecologen, kinderartsen, kraamzorgorganisaties, hogescholen, universiteit, regionale ondersteuningsstructuren (ROSsen), GGD’s, jeugdzorg en centra voor jeugd- en gezin.

“Een betere zorg voor moeder en kind door grootschalige uitwisseling van kennis en expertise”

Alle leden van het consortium hebben gelijkwaardige inbreng en men profiteert optimaal van andermans kennis. Dit geldt zowel voor zorgverleners als voor onderzoekers, studenten, docenten en beleidsmakers. Wij zijn ervan overtuigd dat de zorg voor (aanstaande) moeders en kinderen alleen kan verbeteren als professionals uit alle lijnen goed bij alle activiteiten betrokken worden en hun kennis en expertise wordt ingezet. Dit doen we onder andere via halfjaarlijkse regiobijeenkomsten en door het aanbieden van mini symposia.

In ons consortium willen we de kwaliteit van de geboortezorg verbeteren door kennis op zo’n manier uit te wisselen dat deze voor alle partijen beschikbaar en bruikbaar is. Over vier jaar moeten zowel de regionale samenwerking als de uitkomsten van de perinatale zorg verbeterd zijn.

Het regionaal consortium wordt gefinancierd door ZonMw en werkt nauw samen met het College Perinatale Zorg ( CPZ ) en het Landelijk Kenniscentrum Psychiatrie en Zwangerschap ( LKPZ ). Via de landelijke portal van CPZ worden kennis en ervaringen uit andere regionale of landelijke initiatieven beschikbaar gesteld.

Hoe de samenwerking tussen betrokken professionals uit de nulde, eerste, tweede en derde lijn in de praktijk gestalte krijgt is te zien in de animatie ''Kennis en samenwerking in de geboortezorg'' .