Het Regionaal Consortium Zwangerschap & Geboorte Zuidwest Nederland is één van de negen regionale consortia die gezamenlijk het landelijke kennisnetwerk geboortezorg vormen. Dit netwerk is speciaal ontwikkeld voor het programma ‘Zwangerschap en Geboorte I (2011-2016). 

De consortia bevorderen dat regionale kennisvragen lijnoverstijgend worden beantwoord en dat professionals en organisaties uit de hele keten van de geboortezorg bestaande én nieuwe kennis met elkaar ontwikkelen, delen en toepassen. Dit wordt onder andere bereikt door het organiseren van minisymposia.

De projectleiders en coördinatoren van de regionale consortia komen twee keer per jaar op landelijk niveau bijeen en samen met het College Perinatale Zorg (CPZ) is er onder andere aandacht voor de landelijke verspreiding van onderzoeksresultaten.

De consortia zijn allemaal te bekijken op de pagina Kennisnetwerk Geboortezorg. In de animatie is te zien hoe de samenwerking tussen de verschillende geboortezorg professionals werkt. 

Programma 'Zwangerschap en Geboorte I'

Het programma Zwangerschap en Geboorte I (2011-2016) is een beroepsoverstijgend onderzoeksprogramma dat wordt gefinancierd door ZonMw. Het programma draagt bij aan het terugdringen van vermijdbare sterfte en ziekte rond de geboorte: perinatale sterfte en morbiditeit. Dit gebeurt via praktijkgericht onderzoek uitgevoerd binnen regionale consortia en waar nodig via landelijk onderzoek.

In het e-magazine 'Samen voor betere geboortezorg' staan de opbrengsten en de resultaten van het programma Zwangerschap en Geboorte I beschreven.

Het vervolg: Zwangerschap en Geboorte II

Het gaat beter met de zorg rond zwangerschap en geboorte in Nederland. Maar er kan nog meer vooruitgang worden geboekt. Zo daalt de sterfte onder pasgeborenen in Nederland minder dan in andere Europese landen. Ook is het belangrijk om ziektes bij baby’s te voorkomen of vroegtijdig op te sporen. Een ongunstige start bij de geboorte kan tot op volwassen leeftijd gevolgen hebben. Mogelijk heeft het zelfs gevolgen tot in de volgende generatie. Dat was mede de aanleiding voor het ministerie van VWS om het vervolgprogramma Zwangerschap en geboorte II te starten.

Het vervolgprogramma (2017-2021) bouwt voort op de kennis en kennisinfrastructuur die in het eerste programma zijn ontwikkeld en er is subsidie beschikbaar gesteld om de regionale consortia te bestendigen. Het Regionaal Consortium Zwangerschap & Geboorte Zuidwest Nederland kan hierdoor tot 2021 haar activiteiten voortzetten!